шаблоны joomla

Home

Tvrtka Go-pro d.o.o. osnovana je 1992. godine. Glavna djelatnost tvrtke je arhitektonsko projektiranje, od po?etnog idejnog projekta do nadzora nad gradnjom, a u to su uklju?ene sve faze projekata i prema potrebi isho?enje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.

Izra?ujemo sve vrste projekata za isho?enje potrebne dokumentacije ili za izvo?enje svih objekata u visokogradnji, od obiteljskih ku?a, poslovnih prostora razli?ite namjene, objekata kolektivnog stanovanja do stambeno poslovnih zgrada. Pratimo Vas, prema Vaem zahtjevu, u isho?enju svih potrebnih suglasnosti i potvrda, sve do zavrnog izvje?a nadzornog inenjera. Pruamo Vam stru?nu pomo? u projektiranju, te kod samog izvo?enja.

Izra?ujemo Snimku postoje?eg stanja s dokazom o ispunjenom zahtjevu mehani?ke otpornosti i stabilnosti u svrhu ozakonjenja nezakonito izgra?enih zgrada, a prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (NN 86/2012).

Tvrtka je relativno mala, ali s dugogodinjim iskustvom u struci i s kvalitetnim referencama. Prema potrebi angairamo za projekte konstrukcija, projekte elektroinstalacija, projekte vodovoda i kanalizacije, te za poslove geomehanike i geodezije, nae provjerene vanjske suradnike s kojima imamo sklopljene ugovore o poslovno-tehni?koj suradnji.

Osim projektiranja, naa tvrtka se bavi i etairanjem. U cilju sre?ivanja upisa Vae zgrade i posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora) u zemljine knjige, a prema Zakonu o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 141/06) i Zakonu o zemljinim knjigama (NN 91/96; 68/98; 137/99; 73/00; 114/01;100/08; 107/07; 152/08; 126/10) izra?ujemo Etani elaborat u kojem u pravnom smislu, uspostavljamo vlasnitvo nad posebnim dijelovima zgrade, te utvr?ujemo omjer suvlasnitva zajedni?kog prostora i omjer suvlasnitva zemljita na kojem je zgrada izgra?ena.

Usluge:

- projektiranje u visokogradnji
- izrada idejnih projekata
- izrada glavnih projekata
- izrada projekata uklanjanja gra?evina
- izrada izvedbenih projekata
- isho?enje rjeenja o uvjetima gra?enja
- isho?enje potvrde glavnog projekta
- isho?enje lokacijskih dozvola
- isho?enje gra?evinskih dozvola
- isho?enje rjeenja o izvedenom stanju
- nadzor nad gradnjom
- isho?enje uporabnih dozvola
- izrada trokovnika
- etairanja


Go-pro, drutvo s ograni?enom odgovorno?u, Zagreb, Grianska 1

Drutvo je upisano u sudski registar Trgova?kog suda u Zagrebu pod brojem MBS 00162779.
Ra?un drutva se vodi kod Zagreba?ke banke u Zagrebu, broj 2360000-1101488446.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00kuna i upla?en je u cijelosti. Krunoslav Gorup, direktor


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates